Sosyal medya kullanım istatistikleri – oranları 2018

Ana Sayfa » Sosyal Medya » Sosyal medya kullanım istatistikleri – oranları 2018
Sosyal medya kullanım istatistikleri – oranları 2018

Bu yıl sosyal medya kullanım istatistikleri tahmin edebileceğimiz şekilde olsa da Instagram‘ın büyüme oranlarını göremeden geçemeyiz. Bu içerikte Pew Research Center‘ın Amerika’daki yetişkinlere yönelik yapmış olduğu sonuçları inceleyeceğiz.

Çarpıcı sonuçlarda Amerikalıların çoğunluğu Facebook ve YouTube kullandığı görülüyor. Ancak genç yetişkinler özellikle Snapchat ve Instagram’ın ağır kullanıcıları olduğu ortaya çıktı. ABD‘li yetişkinlere yönelik bir Pew Research Center araştırması, 2018’in başlarında sosyal medya ortamının uzun süredir devam eden eğilimlerin ve yeni ortaya çıkan anlatıların bir karışımı olduğunu ortaya koymakta.

Sosyal medya kullanım istatistikleri Facebook ve YouTube

ABD yetişkinlerinin önemli çoğunluğu bu sitelerin her birini kullandığı için Facebook ve YouTube bu manzaraya hakim. Aynı zamanda, daha genç Amerikalılar (özellikle 18-24 yaşları arasındakiler) çeşitli platformları kucaklamak ve onları sıkça kullanmak için öne çıkıyor. 18 ila 24 yaşındakilerin %78‘i Snapchat kullanıyor. Bu kullanıcıların büyük bir çoğunluğu (%71) günde birkaç kez platformu ziyaret ediyor. Benzer şekilde, bu yaş grubundaki Amerikalıların %71‘i Instagram‘ı kullanmakla birlikte yarıya yakın (%45) Twitter kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanım istatistikleri bu yıl içinde Facebook’u zirvede bırakıyor

Pew, 2012’de farklı sosyal medyanın kullanımı hakkında araştırma yapmaya başladığından beri, sosyal medya kullanım istatistikleri sonucunda  Facebook çoğu Amerikalı için birincil platform olmaya devam ettiğini ortaya çıkarıyor. ABD‘li yetişkinlerin yaklaşık %68‘i artık Facebook kullanıcısı olduğunu ve bu kullanıcıların yaklaşık dörtte üçünün günlük olarak Facebook‘a eriştiklerini bildiriyor. Bu 65 yaş ve üstü hariç, çok sayıda demografik gruptaki Amerikalıların çoğu artık Facebook kullanıyor.

Ancak sosyal medya hikayesi Facebook‘un ötesine uzanıyor. Geleneksel bir sosyal medya platformu olmasa bile birçok sosyal unsuru içeren video paylaşım sitesi YouTube şu anda ABD yetişkinlerinin yaklaşık dörtte üçü ve 18 ila 24 yaşlarındakilerin %94‘ü tarafından kullanılıyor. Ve tipik bir Amerikalı, Pew‘in bu ankette ölçtüğü sekiz ana platformdan üçünü kullandığını bildiriyor.

Bu bulgular aynı zamanda kamunun bazen sosyal medyaya karşı çelişen tutumlarını da vurgulamaktadır. Örneğin, bu platformları bırakmanın zor olacağını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının payı, 2014’ün başında yapılan bir ankete kıyasla 12 puan arttığı gözlemleniyor. Aynı şekilde, kullanıcıların büyük bir çoğunluğu (%59) bunu söylemekte. Sosyal medyadan vazgeçmenin hiç de zor olmayacağını söyleyenlerin %29‘u dahil olmak üzere onlar için bu siteleri kullanmayı bırakmak zor olmazdı.

Farklı sosyal medya platformları çeşitli büyüme gösteriyor

Facebook, nispeten sağlıklı bir marjla en çok kullanılan sosyal medya platformu olmaya devam ediyor: ABD‘li yetişkinlerin yaklaşık %68‘i artık Facebook kullanıcısı. Video paylaşım platformu YouTube‘un dışında, bu ankette ölçülen diğer sitelerin veya uygulamaların hepsi Amerikalıların %40‘ından fazlası tarafından kullanılmamaktadır.

Pew, daha önce birkaç teknoloji kullanımı anketinde bu platformlardan beşinin (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve Pinterest) kullanımını sordu. Çoğunlukla, bu hizmetlerin her birini kullanan Amerikalıların payı, Pew‘in daha önceki sosyal medya kullanımı araştırmasında Nisan 2016’da yaptığı gibi aynı olduğu ortaya çıktı. En dikkate değer istisna, Instagram: ABD‘li yetişkinlerin %35‘i artık bu platformu kullanıyorlar, 2016’da yaptıkları anketin sonucunda %28 iken, yedi puanlık bir artış söz konusu.

GENÇ YETİŞKİNLER SOSYAL MEDYADA DAHA ÇOK VAKİT HARCIYOR

Sosyal medya kullanımıyla ilgili önceki Pew Research Center anketlerinde de olduğu gibi, sosyal medya kullanımında yaşa göre önemli farklılıklar bulunmaktadır. 18 ila 29 yaşındakilerin yaklaşık %88‘i herhangi bir sosyal medyayı kullandıklarını göstermektedir. Bu pay 30 ila 49 yaşları arasında %78, 50 ila 65 ve daha büyük yaşlarda %37 oranına sahip.

Sosyal medya kullanım istatistikleri Snapchat ve Instagram

Aynı zamanda genç yetişkin nüfus içerisinde çeşitli sosyal medya platformlarının kullanımında da belirgin farklılıklar bulunmaktadır. 18 ila 24 yaşları arasındaki Amerikalıların, Snapchat, Instagram ve Twitter gibi platformları, 20’li yaşların ortalarına kadar olanlara göre kullanma olasılıkları daha yüksek. Snapchat söz konusu olduğunda bu farklılıklar özellikle dikkat çekiyor: 18 ila 24 yaşındakilerin %78‘i Snapchat kullanıcısı, ancak bu oranlar 25 ila 29 yaşları arasında %54‘e düşmekte.

Bu 65 yaş ve üstü hariç, Facebook, çok sayıda demografik grupta çoğunluğu tarafından kullanılıyor. Ancak diğer platformlar, nüfusun belirli alt kümelerine daha güçlü bir şekilde hitap ediyor. Yukarıda belirtilen Instagram ve Snapchat gibi sitelerin kullanımındaki yaşla ilgili farklılıklara ek olarak, bunlar daha dikkat çekici örneklerden bazıları şunlar:

  • Pinterest, kadınların (%41‘i siteyi kullandıklarını söyledikleri) erkeklere (%16) göre daha çok kullandığı ve popüler olduğu olduğu gözüküyor.
  • LinkedIn üniversite mezunları ve yüksek gelirli hane halkları arasında özellikle popüler. Üniversite mezunu olan Amerikalıların yaklaşık %50‘si, lise diploması veya daha az olanların sadece %9‘u LinkedIn‘i kullanmakta.
  • WhatsApp mesajlaşma servisi Latin Amerika‘da popüler. İspanyolların %49‘u WhatsApp kullanıcıları olduklarını, %14‘ü beyaz ve %21‘inin siyah olduğunu bildirmiştir. Sosyal medya kullanım istatistikleri - demografik

FACEBOOK, SNAPCHAT VE INSTAGRAM KULLANICILARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU GÜNLÜK OLARAK ZİYARET EDİYOR

 

En popüler sosyal medya sitesi olmasının yanı sıra, Facebook kullanıcıları da siteyi yüksek sıklıkta ziyaret ediyor. Facebook kullanıcılarının %74‘ü siteyi her gün ziyaret ettiklerini söylerken, yaklaşık yarısı (%51) günde birkaç kez giriş yaptıklarını söylüyor. Siteyi günlük olarak ziyaret eden Facebook kullanıcılarının payı 2016 yılına göre istatistiksel olarak değişmezken, Facebook kullanıcılarının %76‘sı siteyi her gün ziyaret ettiklerini bildirdi.

Sosyal medya kullanım istatistikleri - günlük ziyaret oranları

Snapchat kullanan Amerikalıların genel payı Facebook‘unkinden daha küçükken, Snapchat kullanıcılarının benzer bir oranı (%49), platformu günde birden çok kez kullandıklarını söylüyor. Tümü, Snapchat (%63) ve Instagram (%60) kullanıcılarının çoğunluğu, bu platformları günlük olarak ziyaret ettiklerini gösteriyor. Her gün platformu ziyaret eden Instagram kullanıcılarının payı, 2016’dan beri, kullanıcıların %51‘inin günlük ziyaretçi olduğu zamanlara göre biraz daha arttığı gözlemleniyor.

Snapchat ve Instagram‘ı yüksek oranlarda kullanmaya ek olarak, en genç yetişkinler de bu iki platformu kullandıkları frekansta dikkat çekiyorlar. 18 ila 24 yaş arasındaki Snapchat kullanıcılarının %82‘si platformu günlük olarak kullandıklarını ve %71‘inin günde birden çok kez kullandıklarını belirtiyor. Benzer şekilde, bu yaş grubundaki Instagram kullanıcılarının %81‘i günlük olarak platformu ziyaret ediyor ve %55‘i günde birkaç kez giriş yapıyor.

ORTA DEĞER BİR AMERİKALI BU SEKİZ SOSYAL PLATFORMDAN ÜÇÜNÜ KULLANIYOR

Sosyal medya kullanım istatistikleri - kullanıcı oranları

Sosyal medya kullanım istatistikleri ile ilgili önceki araştırmalarda olduğu gibi, bu ankette ölçülen çeşitli alanların kullanıcıları arasında önemli miktarda çakışma yer almakta. En önemlisi, bu sosyal platformların her birinin önemli bir çoğunluğu da Facebook ve YouTube kullandıklarını gösteriyor. Fakat bu “karşılıklılık” diğer sitelere de uzanmakta. Örneğin, Twitter‘ın (%73) ve Snapchat‘ın (%77) kullanıcılarının kabaca dörtte üçü de Instagram‘ı kullandığını gösteriyor.

Bu örtüşme, birçok Amerikalının çoklu sosyal platformlar kullanması gerçeğini açıkça göstermektedir. Halkın yaklaşık dörtte üçü (%73) bu ankette ölçülen sekiz platformdan daha fazlasını kullanmakta ve tipik Amerikalı bu sitelerin üçünü kullanmaktadır. Beklenebileceği gibi, genç yetişkinler daha çeşitli sosyal medya platformlarını kullanma eğiliminde. 18-29 yaşındaki tipik bir ABD‘li bu platformlardan dördünü kullanmakta, ancak bu rakam 30-49 yaşları arasında üç, 50-64 yaş arası çocuklar arasında ikiye ve 65 yaş arasındakilerden bire düşmektedir.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu bu siteleri bırakmanın zor olmayacağını söylüyor

Amerikalıların çoğunluğu şimdi çeşitli türlerdeki sosyal platformları kullansa bile, bu kullanıcıların göreceli olarak büyük bir kısmı, sosyal medyayı çok zorlanmadan bırakabileceklerini düşünüyor.

Sosyal medya kullanım istatistikleri - yaşa göre sosyal medya bırakma düşüncesi oranları

Sosyal medya kullanım istatistikleri sonucunda kullanıcılarının %59‘u sosyal medyadan vazgeçmenin zor olmadığını düşünüyor. Ayrıca %29‘u bunun hiç de zor olmadığını belirtiyor. Buna karşılık, %40‘ı sosyal medyadan vazgeçmeyi gerçekten zor bulacağını söylüyor. Ancak sadece %14‘ü bunu yapmanın “çok zor” olacağını düşünüyor. Aynı zamanda, bu hizmetlerden vazgeçmekte zorlanan sosyal medya kullanıcılarının payı son yıllarda biraz arttığı görülüyor. Pew, Ocak 2014’te yapılan bir ankette aynı soruyu sordu ve o sırada, sosyal medya kullanıcılarının %28’i, sosyal medyayı bırakma konusunda zor zamanlar geçirdiğini belirtti, %11‘i de “çok zor” olacağını belirtti.

Bu bulgular yaşa göre değişir. Sosyal medya kullanım istatistikleri sonucunda kullanıcılarının 18 ila 24 yaş arası (%51) sosyal medyadan vazgeçmenin zor olacağını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının yaklaşık yarısı, 50 yaş ve üstü kullanıcıların sadece üçte birinin benzer şekilde hissettiklerini söylüyor. Veriler, Pew‘in Amerikalıların sosyal medyaya yönelik tutumları hakkında topladığı diğer bulgularla da geniş çapta uyuşuyor. Çok çeşitli nedenlerle kullanılmasına rağmen, sosyal medya kullanıcılarının sadece %3‘ü, bu sitelerde bulduğu bilgilere çok fazla güven duyduklarını belirtiyor. Ve nispeten az sayıda kişi, kişisel bilgilerini kötü oyunculardan korumak için bu platformlara güvenmektedir.


Sosyal medya kullanım istatistikleri – oranları 2018 - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

RASTGELE İÇERİKLER

NFS’nin Yeni Oyunu ‘NFS Payback’ Duyuruldu! 10 adet ücretsiz Steam key – Site #1 Qualcomm Snapdragon 845 daha iyi Bluetooth deneyimi sunacak Super Mario Run, Mart Ayında Android’te Olacak İnstagram Korsanları Milyonlarca Kullanıcının Verilerini Satıyor YouTube Türkiye’de 2018 yılının en çok kazanan 10 kanalı

FACEBOOK'TA BİZ

Webtakibi - Tüm Hakları Saklıdır